SemenaOpt.com
info@semenaopt.com

集团 : 一级
成熟 : 早熟
身高(厘米) : 168厘米
1000种子重量 : 55 G
油籽,% : 54%
在生长季节 : 高达33吨/公顷
油/公顷的集合 : 14.4 Q /公顷
集团 : 一级
成熟 : 早熟
身高(厘米) : 178厘米
1000种子重量 : 58 G
油籽,% : 53%
在生长季节 : 高达32吨/公顷
油/公顷的集合 : 13.8 Q /公顷
集团 : 一级
成熟 : Ultrarann​​y
身高(厘米) : 148厘米
1000种子重量 : 61 G
油籽,% : 49%
在生长季节 : 高达27吨/公顷
油/公顷的集合 : 11.8 Q /公顷
成熟 : 中等
身高(厘米) : 140 - 160厘米
1000种子重量 : 90 - 110克
油籽,% : 44 - 46%
在生长季节 : 22.0 - 28.0吨/公顷
油/公顷的集合 : 13.4
集团 : 大经济级
成熟 : 中等
身高(厘米) : 209厘米
1000种子重量 : 150克
油籽,% : 48%
在生长季节 : 高达34吨/公顷
油/公顷的集合 : 13.9吨/公顷
集团 : 一级
身高(厘米) : 第195厘米
1000种子重量 : 61克
油籽,% : 44.6% 至
在生长季节 : 27.1 Q /公顷
油/公顷的集合 : 14.2
集团 : 高产量品种
成熟 : 中等
身高(厘米) : 204厘米
1000种子重量 : 61克
油籽,% : 54%的
在生长季节 : 可达36吨/公顷
油/公顷的集合 : 16.1 Q /公顷
集团 : 高油品种
成熟 : 早熟
身高(厘米) : 第195厘米
1000种子重量 : 61克
油籽,% : 53%
在生长季节 : 33.6
油/公顷的集合 : 15.4
集团 : 各种特殊用途
成熟 : 早熟
身高(厘米) : 190厘米
1000种子重量 : 65克
油籽,% : 49%
在生长季节 : 最多31吨/公顷
油/公顷的集合 : 13.4 Q /公顷
集团 : 一级
成熟 : 早熟
身高(厘米) : 206厘米
1000种子重量 : 60克
油籽,% : 52%
在生长季节 : 高达33ù /公顷
油/公顷的集合 : 14.8 Q /公顷
集团 : 大结果实品种
成熟 : 中等
身高(厘米) : 第183厘米
1000种子重量 : 130克
油籽,% : 35%
在生长季节 : 高达33吨公顷
油/公顷的集合 : 15.4公担/公顷
集团 : 高产量品种
成熟 : 中等
身高(厘米) : 190 - 240厘米
1000种子重量 : 140克
油籽,% : 53% 至
在生长季节 : 2.5 - 3.2吨/公顷
油/公顷的集合 : 15.4
集团 : 排序的
成熟 : 中等
身高(厘米) : 180 - 210厘米
1000种子重量 : 110 - 125克
油籽,% : 40 - 44%
在生长季节 : 29.5吨/公顷
油/公顷的集合 : 14.4
成熟 : 中期
身高(厘米) : 200厘米
1000种子重量 : 57 G
油籽,% : 53%
在生长季节 : 高达33吨/公顷
油/公顷的集合 : 14.8吨/公顷
集团 : 一级
成熟 : 中旬
身高(厘米) : 200 - 215厘米
1000种子重量 : 61克
油籽,% : 52.5
在生长季节 : 34.8吨/公顷
油/公顷的集合 : 16.4 Q /公顷
集团 : 品种
成熟 : 晚熟
身高(厘米) : 270 - 340厘米
1000种子重量 : 96克
油籽,% : 33.3
在生长季节 : 30.8公担/公顷
油/公顷的集合 : 9.2吨/公顷
集团 : 高产量品种大果
成熟 : 中等
身高(厘米) : 192厘米
1000种子重量 : 130克 。
油籽,% : 50%
在生长季节 : 31 - 35 Q /公顷
油/公顷的集合 : 14.3 Q /公顷
集团 : 糖果级
成熟 : 早熟
身高(厘米) : 170 - 185厘米
1000种子重量 : 150克
油籽,% : 46 - 50%
在生长季节 : 3.2 - 3.5吨/公顷
油/公顷的集合 : 14.1 Q /公顷
集团 : 一级
成熟 : 中等
身高(厘米) : 210 - 230厘米 的高度
1000种子重量 : 58克
油籽,% : 51 - 54%
在生长季节 : 高达3.9吨/公顷
油/公顷的集合 : 16.7 Q /公顷
集团 : 一级
成熟 : 早熟
身高(厘米) : 高达190厘米
1000种子重量 : 120克
油籽,% : 47.8%
在生长季节 : 23.0 - 24.8吨/公顷
油/公顷的集合 : 13.6


72
成熟
135
46
重量
150
2
生产力
4
每公顷吨
成熟


中等
早熟
超快速
迟发
目的

实物

集团

品种
大果
特殊用途

高收益
高橄榄
电阻 倒伏


以向日葵蛾
以拟茎点
以油水解分解
干旱
抗病
早春霜冻
炸碎
肉苁蓉
霜霉病
表格种子

宽卵形
椭圆长